Articles
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครพนักงานราชการ

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 15-21 มกราคม 2556 สมัครทางอินเตอร์เน็ต

  สำนักงาน ป.ป.ส. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  หน่วยที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่หน่วยย่อยพื้นที่เขตพญาไท และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  หน่วยที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (ปปส.ภ.2) จังหวัดชลบุรี
  หน่วยที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 (ปปส.ภ.3) จังหวัดนครราชสีมา
  หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ปปส.ภ.4) จังหวัดขอนแก่น
  หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) และสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภ.5)จังหวัดเชียงใหม่
  หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภ.6) จังหวัดพิษณุโลก
  หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 (ปปส.ภ.8) จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 (ปปส.ภ.9) จังหวัดสงขลา
  หน่วยที่ 9 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการเงินและบัญชี)
  หน่วยที่ 10 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

  การรับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม internet explorer (IE) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
  ให้ผู้สมัคร เข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ”

  รายละเอียดการรับสมัครสอบ ป.ป.ส.  มกราคม 13th, 2013 Posted in พนักงานราชการ

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.