Articles
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 16 – 31 ตุลาคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการและอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555

  ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกด้วยวิธีสอบบุคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพรานเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555

  ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม(เพศชาย)ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1700 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ กห.1

  การรับสมัคร
  วิธีการสมัคร ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ยกเว้นวันที่ 31 ตุลาคม 2555 วันสุดท้ายของการรับสมัคร จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30

  รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม  ตุลาคม 15th, 2012 Posted in งานราชการ

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.