Articles
 • กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 9-19 เมษายน 2556 สมัครด้วยตนเอง

  กรมการแพทย์

   จะประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  ตำแหน่ง
  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 12 ตำแหน่ง
  3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 11 ตำแหน่ง
  4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  5. เภสัชกรปฏิบัติการ (โณงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  6. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  7.เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  8. เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  9. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (เคมี) (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  11. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา ) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  12. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  13. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 3 ตำแหน่ง

  การรับสมัคร
  สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
  สำหรับตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี หรือที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ 9-19 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดการรับสมัครสอบ  เมษายน 7th, 2013 Posted in งานราชการ

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.